Back to Top

PREMONTREI HIVATÁS

"Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket."


Ha úgy érzed: az, amit leírtunk, Rólad szól; ha úgy érzed, Isten ezt a hivatást szánta Neked; ha el tudnád képzelni magad premontrei szerzeteskanonokként Isten népének szolgálatában; ha kedvet érzel szerzetesi közösségünkben a lelkipásztori munkához, és/vagy az ifjúság tanításához, neveléséhez akár papként, akár szerzetestestvérként: akkor bátran vedd fel velünk a kapcsolatot!


Szeretettel várunk Apátságunkba, hogy eltölts köztünk néhány napot csendben és imában, és megismerkedj közösségünkkel.


"Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?"


A premontrei rendet Szent Norbert alapította 1121. karácsonyán azzal a céllal, hogy egy olyan szerzetes közösséget hozzon létre, amelynek tagjai nemcsak szerzetesek, hanem lelkipásztorok is. Szent Norbert szeme előtt megtérése után a vándorprédikátor eszménye lebegett, ezért a pápától engedélyt kért a szabad prédikálásra, hiszen ez addig a püspöknek fenntartott privilégium volt. Norbert mindenképpen olyan tevékeny szerzetesi életet szeretett volna élni, amely nem zárkózik be a monostor falai közé, hanem a nép közé menve hirdeti a bűnbocsánatot és a megtérést. Abban az időben ennek az elvárásnak a kanonoki életforma felelt meg, így a Premontrei Rend is kanonokrend lett. A XII. században ez a megközelítése a szerzetesi életmódnak teljesen új volt, ezért Szent Norbert rendje robbanásszerű gyorsasággal terjedt el az egész világon. Ez a gyors létszámnövekedés annak tudható be, hogy rendünk szerzetesei a nép közelében éltek, érzékenyek voltak azok problémáira, és ugyanolyan szegények voltak, akár az egyszerű emberek. Ma a világ mind az öt kontinensén képviselteti magát a rend, összesen 1330 premontrei szerzetessel.


Apátságunkról


A Csornai Premontrei Apátságot 1180-ban alapította a környék egyik kegyura. 830 éves történelme során többször elpusztították és feloszlatták, de mindig sikerült új életre támadnia. Az 1989-es újraindulás után is újult erővel kapcsolódott be közösségünk a lelkipásztori munkába Csornán és a környező falvak plébániáin. Rendünk különös sajátossága ugyanis, hogy az apátság környezetében lévő templomok plébánosai premontrei szerzetesek, akik együtt, közösségben élnek és imádkoznak, és ennek biztos hátterével végzik lelkipásztori munkájukat a paphiány sújtotta községek javára. Úgy érezzük, manapság erre a munkára egyre nagyobb szükség van. Ma Apátságunkból négy templomot látnak el a rend szerzetesei: az Apátsági Templomot, Acsalag, Dör és Maglóca községeket; valamint a környékbeli falvakban is rendszeresen vállalnak helyettesítést. Ez a mi sajátos missziónk magyar egyházunk számára.


Szombathelyi gimnáziumunk és a rendház


Apátságunk tarja fenn a Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumot. A gimnázium tan-testületének három szerzetes tagja is van, akik hittant és egyikük történelmet tanít. Jelenleg több mint 550 diákunk van, fiúk és lányok vegyesen. A tanítás keretében törekszünk nemcsak oktatni, hanem nevelni is a diákokat. Erre jó alkalmat adnak az osztály-kirándulások, lelkigyakorlatok, közös osztálymisék és a nyári táborok. A gimnáziumban tanító rendtagjaink szombathelyi rendházunkban laknak. Mivel a rendház a gimnázium udvarán található, a diákoknak bármikor lehetőségük van meglátogatni az atyákat, akár lelki, akár tanulmányi ügyekben.

A gimnáziumi munka mellett rendtársaink a város lelkipásztorainak munkáját is szívesen segítik, szentmisék bemutatásával és gyóntatással.

A Szent Norbert Gimnázium honlapja: www.szent-norbert.sulinet.hu

"Először azért gyűltetek össze, hogy egy szív, egy lélek legyetek"


A fenti gondolat Szent Ágoston atyánk regulájának kezdőmondata. Nekünk, premontreieknek, akik az Ő életszabályát követjük, elsődleges feladatunk a testvéri közösség építése. Azt is mondhatnánk, közösségi létünk a mi elsődleges lelkipásztori munkánk. Ugyanakkor a monostorban megélt közösségi élet mellett a monostorból kifelé irányuló tevékenység is alapvető eleme életünknek.


Az a tény, hogy mindkettőt teljes elköteleződéssel éljük meg, és a feladat, hogy ne adjuk fel az egyensúlyt a „kint és bent” között, különböztet meg bennünket az egyházmegyés papságtól, a világi kanonokoktól, de a monasztikus szerzetesektől is.


Magának Jézus Krisztusnak az élete ösztönöz bennünket erre az életformára: Jézus is imádkozott a hegyeken, a városokban pedig hirdette Isten Igéjét. Az Atyával való bensőséges egységből élt, rendszeres éjszakai imáiban „egy volt az Atyával”, de napközben mint vándorló igehirdető fáradhatatlanul dolgozott az emberek között, prédikált és gyógyította őket. Szent elődeink ezt az életformát így nevezték: vita mixta, azaz "vegyes élet". Ebben a lelkipásztori munka és az imádság harmonikus egységben van egymással, mondhatni kiegészíti egymást. Ez az egyensúly képezi szerzetes kanonoki életünk alapját.


Elérhetőségeink


Boldvai Márton Bertalan OPraem

Csornai Premontrei Prépostság

H-9300 Csorna, Soproni u. 65.

bertalanopraem @ gmail.com

+36 96/261-518 - 108 mellék


Postacímünk: H-9300 Csorna, Soproni út 65.;  Tel.: +36 96 261 518;  Email: premontrei @ gmail.com