Back to Top

GYERMEKVÉDELEM

A Csornai Premontrei Apátság apátja – az egyházi törvényekkel összhangban – az alábbi személyek elérhetőségét adja meg, hogy panasz esetén álljanak rendelkezésre, továbbá az alábbi rendelkezést hozta az eljárásmódról bántalmazás vagy visszaélés gyanújának esetére.


Elérhetőségek:

Fazakas Zoltán Márton, apát (fazakasmarton@gmail.com)

Boldvai Márton Bertalan, perjel (bertalanopraem@gmail.com)A Csornai Premontrei Apátságnak, mint az alárendeltségébe tartozó intézmények fenntartójának eljárásmódja bántalmazás vagy visszaélés gyanúja esetén különös tekintettel a kiskorúak és az idősek védelmére


1. Amennyiben az apátság valamely intézményében bántalmazás vagy visszaélés gyanúja merül fel, annak, akinek ilyen gyanú a tudomására jutott, az apáthoz, vagy az ilyen esetek kivizsgálására felállított állandó bizottság (a továbbiakban: bizottság) valamely tagjához kell fordulnia. Ha a gyanú segítő, bizalmi beszélgetésben merül fel, azon kell lenni, hogy a sértett mielőbb szakszerű segítséget kérjen, és eljusson oda, hogy vagy maga jelezze, vagy hatalmazzon fel mást, hogy jelezze az esetet az apátnak vagy a bizottság valamely tagjának. Az apát és a bizottság minden bejelentésről kölcsönösen értesítik egymást.

2. Ha a gyanú nem minden kétséget kizáróan alaptalan, az apát vizsgálatot indít, amelyet a bizottság végez. A bizottság meghallgatja a sértettet és lehetőség szerint az ügy minden részletét felkutatja és megvizsgálja. A bizottság a sértettnek civil (büntetőjogi) jogsegélyt ad, továbbá pszichológiai tanácsadást vagy terápiát kínál fel. Igény szerint a bizottság további szakértőket vonhat be (kommunikációs szakértő, gyermekpszichológus). A vizsgálat

megindításáról és eredményéről a bizottság tájékoztatja a terheltet. Indokolt esetben megfelelő, azonnali óvintézkedések megtételét kezdeményezi az apátnál a visszaélés megszüntetése és a hasonló esetek megelőzése érdekében. A vizsgálat eredménye alapján a bizottság mérlegeli a feljelentési kötelezettség kérdését, és javaslatot tesz az apátnak.

3. Amennyiben a terhelt egyházi személy, a hatályos jogszabályok szerint az apát az ügy iratait megküldi Rómába a Hittani Kongregációnak. Az eljárás egyházi jogi része a továbbiakban a Hittani Kongregáció hatáskörébe tartozik.

4. Az eljárás állásáról a sértettet a bizottság az ügymenetnek megfelelően tájékoztatja. Az eljárás során az eljárás minden résztvevője megismerheti a rá vonatkozó információkat.

5. A bizottság – az ügy résztvevőinek a személyiségi jogait őrizve – más érintetteket is tájékoztathat (intézményi munkatársak, a szerzetesközösség, további érintettek).

6. Az eljárás során a bizottság, vagy az erre felkért közreműködők, szakemberek igyekeznek a terheltet abba az irányba vezetni, hogy a terhelt teljes mértékben fel tudja vállalni felelősségét.


Kelt: Csorna, 2023. március 31.


Fazakas Zoltán Márton O.Praem.

apát, prépost-prelátus

Szexuális jellegű visszaélésnek számít:


1. Valakinek erőszak vagy fenyegetés, illetve tekintéllyel való visszaélés által arra kényszerítése, hogy szexuális cselekményt hajtson végre vagy szenvedjen el

2. Szexuális cselekmény végrehajtása kiskorúval vagy kiszolgáltatott személlyel

3. Gyermekpornográfiát tartalmazó anyag előállítása, felajánlása, forgalmazása vagy birtoklása, akár telekommunikációs és informatikai úton, csakúgy, mint kiskorú vagy kiszolgáltatott személy pornográf forgatásban való részvételre csábítása vagy rábírása.


– Kiskorúnak számít az, aki a 18. életévét még nem töltötte be vagy a törvény erejénél fogva annak számít.

– Kiszolgáltatott személy az a személy, aki beteg, fizikailag vagy pszichésen korlátozott, vagy személyes szabadságától meg van fosztva, ami által ténylegesen vagy alkalmilag, a felfogás vagy a cselekvés képességében, de legalábbis a sérelem elleni ellenállás képességében korlátozott

– Gyermekpornográf anyag: bármely kiskorú személy ábrázolása, függetlenül az eszköztől, amelyet a kifejezett szexuális cselekmény során felhasználtak, legyen az valós vagy szimulált, vagy kiskorúak nemi szerveinek ábrázolása túlnyomórészt szexuális célból

– Szexuális cselekmény a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.


Postacímünk: H-9300 Csorna, Soproni út 65.;  Tel.: +36 96 261 518;  Email: premontrei @ gmail.com